משלוח חינם להזמנות החל מ 299 ₪

תקנון האתר

תקנון  וכללי שימוש באתר 

 1. כללי
  • אתר האינטרנט kingfashiondy.com להלן:" האתר" הינו אתר סחר מקוון המאפשר רכישה מקוונת של מוצרים ממותג האופנה "אופנת קינג DY":בישראל בלבד!!  
  • אופנת קינג DY  הינה  בית עסק הפועל תחת ע.מ. אשר מספרו 014925697  (להלן: העסק/ בית העסק") אשר מענה  ברחוב הקישון 27 תל אביב.
  • בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעות האתר ניתן לפנות ישירות לבית עסק  באמצעות דואר אלקטרוני: kingfashiondy@gmail.com  ו/או באמצעות הטלפון במספר  03-6827650 , 050-6463922 ו/או באמצעות הודעת ווצאפ למספר                 050-6463922 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.

   תנאי וכללי השימוש באתר אלו מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד .

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.
 • כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר ,בעצם השימוש בו ,מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות תנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר .   כן מצהיר כי ידוע לו כי התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינו לבין בית העסק ובכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע שהתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 • בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאי השימוש  באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי ,וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אי לכך  ובטרם ביצוע הזמנה דרך האתר, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש וכן להקפיד ולהתעדכן בתנאי השימוש באתר  מעת לעת.
 • שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הינם נמסרים מרצונו החופשי .
 • על אף שבית העסק פועל כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, ייתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב במקרה כזה  בית העסק ו/או מי מטעמו  לא ישא  באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.
 • בית העסק ו/או מי מטעמו אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד ,ו/או הפסד ו/או חסרון כיס להלן:" נזק כלשהו" שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה - תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בית העסק  אינו אחראי  לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר   ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיוצ"ב. בכל מקרה, לא יהיה בית העסק אחראי ולא ישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. בית העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי המשתמש ו/או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית עסק.  

 

 • בית העסק יהא רשאי לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, אם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות השימוש באתר ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בבית העסק בכל דרך ו/או באתר.

רישומי בית העסק , לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש ,יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

 • המוצרים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ורכישה באתר
  • הרכישה באתר היא לצרכנים פרטיים  בלבד.  יחד עם זאת מובהר כי ככל וצרכן יהא מעוניין לרכוש  מוצרים בכמות סיטונאית  עליו ליצור קשר טלפוני עם בית העסק.
  • ידוע למשתמש ו/או לצד ג' כי בית העסק שומר על זכותו לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  של בית העסק ,למשתמש ו/או צד ג' לא יהיו טענות  לבית העסק בקשר לכך.
  • כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן ,ונקובים בשקלים חדשים ₪ המחירים כוללים מע״מ ולא כוללים דמי משלוח.
  • בית העסק רשאי לעדכן, ומעדכן  בפועל, מעת לעת ,את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה באתר.  
  • בית העסק רשאי לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. בית העסק יהא  רשאי להפסיק כל הנחה ,הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר אלא אם יצוין אחרת.
  • בית העסק שוקד ופועל רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדוייק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי תמונות המוצרים המוצעים למכירה באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין המוצרים, תכונותיהם או מפרטיהם - כפי שנראים בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל. 
  • המשתמש אשר  רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר  כאמור יהא   משתמש כשיר משפטית וכן   משתמש  אשר בבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ו/או מכשיר סלולרי ואשר המשתמש מסר במהלך הירשמו לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית ו/או   מס' הטלפון  הסלולרי  הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי בית העסק  ,לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. 
  • הודעות הנשלחות על ידי בית העסק  ו/או על ידי  צדדים שלישיים, למשל חברת השליחויות, הכרוכות במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או  ווצאפ/ SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל למשתמש, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם למשתמש – לא מהוות "מסר פרסומי "ו/או "דבר פרסומת " בכל דרך שהיא המשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור. 
  • רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן ,לקבל מסמכים ממוחשבים מבית העסק לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור .
  • רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למשתמש שהשלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך המופיע באתר.
  • אמצעי התשלום - רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בלבד !!  מסוג: ויזה, מאסטרקארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, discover, jcb

 

 • משתמש המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו כאמור. בתום תהליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על המשתמש למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום.  

מחובתו ועל אחריותו של המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים ,באופן נכון מלא, עדכני ומדויק. בית העסק אינו  אחראי על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך.

במקרה שהמוצרים יחזרו לבית העסק  בגלל פרטים מוטעים, יחוייב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול  .

 • מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. בית העסק שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 • בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי המשתמש - יבצע בית העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי מראש לחיוב כרטיס האשראי שנמסר -כלומר חברת האשראי תוודא ותבטיח קיומה של מסגרת אשראי מספקת לרשות המשתמש לצורך השלמת ההזמנה שביצע המשתמש. להסרת ספק ,חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע רק בסמוך לאחר ליקוט המוצר שהוזמן והכנתו למשלוח, כאשר לאחר קבלת התשלום  תשלח למשתמש  חשבונית מס/קבלה מתאימה.
 • לאחר אישור חברת האשראי, אם ניתן ,תשלח למשתמש הודעת דוא"ל ו/או ווצאפ/SMS, המודיעה למשתמש על קליטת פרטי ההזמנה .הודעה זו אינה מהווה אישור או מחייבת את בית העסק לספק את המוצרים נשוא ההזמנה, ויש בה אך ורק כדי להעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו  ושחברת האשראי הקצתה עבור רכישת המוצרים נשוא ההזמנה מסגרת אשראי מתאימה בחשבון המשתמש.  
 • אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש אינו תקף, או שחברת האשראי איננה מכבדת את העסקה ,יודיע בית העסק ו/או מי מטעמו  ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר. בכפוף להוראות תנאי השימוש, הזמנת הלקוח תשמר עבורו במערכת במשך 24 שעות ממועד הסירוב, כמחווה שירותית, לצורך מתן אפשרות למשתמש להשלים את העסקה נשוא הסירוב על פי תנאי  השימוש.  
 • פעולת הרכישה תאושר על ידי בית העסק בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה - בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו - במצבים אלו לא תאושר הזמנת המוצר, תישלח למשתמש הודעה בדבר כך והמשתמש  לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור ואם חוייב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור.
 • עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של המשתמש  אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה בהתאם להוראות החוק (להלן:"מסמך פרטי עסקה") . 
 • במקרה והודעת אישור השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או לא התקבלו אצל המשתמש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, ההמשתמש יפעל ללא דיחוי ליידע את   בית העסק  על כך.
 • ביטול עסקה ע"י המשתמש ומדיניות החזרת מוצרים 

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – תשמ"א 1981  ולרבות התקנות מכוחו להלן:" החוק

 • הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות המשתמש שביצע את הרכישה בלבד גם במידה והמשתמש הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח.
 • רק משתמש  שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי בית העסק  ללקוח באמצעות האתר.
 • הייתה למשתמש זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לבית העסק  באחת  מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן : ("הודעת ביטול") :
 • באמצעות שיחה טלפונית- עם בית העסק טל' מס' 03-6827650 
 • באמצעות משלוח דואר רשום לבית העסק.
 • בדואר אלקטרוני : kingfashiondy@gmail.com
 • בפקס אשר מספרו 03-6835493

 

 

 • בכל אחת מדרכי הביטול על המשתמש לציין את שמו,  מספר תעודת הזהות שלו  ופרטים אודות ההזמנה, כגון: מס' ההזמנה, סכום ההזמנה ועוד . בעת מסירת הודעת ביטול טלפונית  על המשתמש לציין בנוסף  לאמור לעיל גם את מספר הטלפון הנייד שברשותו.  הכל  כאמור נדרש כדי  לסייע לבית העסק   באיתור העסקה .
  • במקרה שבו המשתמש קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר המשתמש את המוצר ישירות לכתובת בית העסק.

 

 • ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי המשתמש לבית העסק על-פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמש בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה מצד בית העסק להלן : (" אי התאמה")  - קיבל המשתמש את המוצר נשוא העסקה – יחזירו לבית העסק  בתוך זמן סביר  ולא יאוחר מ- 14 ימים ויודיע על כך לבית העסק.
  • במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, יחזיר בית העסק , בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה ,יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה דמי ביטול כלשהם מהמשתמש. כמו כן, על המשתמש להחזיר את המוצר נשוא העסקה  כאמור לבית העסק ולהודיע  על כך לבית העסק.
  • במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, יחזיר בית העסק בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול ,את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש , יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב. קיבל המשתמש את המוצר נשוא העסקה- יחזירו לבית העסק כאמור ויודיע על כך לבית העסק.
 • כל החזר כספי שיינתן על ידי בית העסק  בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 
 • במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה.
 • זכותו של המשתמש לבטל עסקה אינה גורעת מזכותו של בית העסק  לתבוע את נזקיו במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם בית העסק יווכח  כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש.
 • למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החלפת המוצרים אשר נרכשו בבית העסק שלא דרך האתר – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.
 • ביטול עסקה על ידי בית העסק

בית העסק  שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע המשתמש  ו/או שלא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש.
 • בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • אם יתברר כי המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
 • בשל מעשה או מחדל של המשתמש שיש או שעלול להיות בו פגיעה בבית העסק  ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
 • אם קיים חשש, מצד בית העסק שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי.
 • אם ישנו למשתמש חוב כספי לבית העסק, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה' אך טרם המשלוח למשתמש בוטלה ההזמנה כאמור ,בית העסק  לא יהא אחראי ולא ישא בכל נזק שנגרם למשתמש  ו/או לצד ג', לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד ג' במחיר גבוה יותר. 
 • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו.  
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בית העסק לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש  את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב ,תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, קורונה , השבתת המשק ,  חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי בית העסק לבטל את העסקה או להציע למשתמש  פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה כאמור, בית העסק  לא יהא  אחראי ולא יישא , בכל מקרה ,בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש  או לצד ג' לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד ג' במחיר גבוה יותר.
 • במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר במהלך הצעת המוצר למכירה באתר,  ו/או בפרטי המשלוח  .
 • החזרות והחלפת מוצרים
  • לא ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר במוצרים שנמכרים בחנויות או באתר עצמו.
  • אין במדיניות החזרת המוצרים של בית העסק כדי לגרוע מהוראות החוק, לרבות לגבי ביטול עסקה.
 • אספקת והובלת המוצרים
  • המוצרים שרכש המשתמש דרך האתר, יסופקו באחת מהדרכים הבאות:
   • משלוח לכתובת הלקוח – המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת המשתמש כפי שהוקלדה על ידו, ובתנאי שכתובתו היא בישראל (תוך 3 עד 6 ימי עסקים, בכפוף לזמינות המשתמש) כפי שנמסר לחברת השליחויות, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת; עלות משלוח עד הבית 37₪ כולל מע"מ ברכישה עד 299 ₪.

ברכישה החל מסך של 299 ש"ח המשלוח  יהא לא עלות 

 • איסוף עצמי ישירות מבית העסק- בכפוף לכך שיציג המשתמש הזמנה  ו/או פרטים נוספים   בהתאם על פי שיקול דעת   בית העסק.

 

2.1. זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים כאן כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד, שבתון . יום העסקים מסתיים בשעה 00:17.

2.2. למען הסר  ספק יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי/אישור בית העסק  כי קיים במלאי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא"ל /SMS   על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. בית העסק עשוי  להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המשתמש  ,וזאת בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השליחויות .

2.3. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 14:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

2.4. בית העסק אינו אחראי על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא יהא אחראי לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות לכדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל, קורונה , או כל מגיפה אחרת , השבתת המשק וכו'. . כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר .עיכובים כאמור אינם באחריות בית העסק  ולא תהא למשתמש  כל טענה כנגד בית העסק  בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות.

2.5. בנוסף לאמור בתנאים אלה, גם התקנון של חברת השליחויות או כל גוף אחר שבאמצעותו יבצע בית העסק את המשלוח, על פי שיקול דעתו  הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש. 

2.6. אם אישר המשתמש  את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג' כלשהו וכיוצ"ב – בית העסק יהא פטור מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר והאחריות תועבר למשתמש  עם אישורו כאמור  .

2.7. מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.  

2.8. אם המשתמש  הזמין את המוצר לכתובתו באמצעות שליח, המשתמש  יהא רשאי לשנות את אופן השילוח ישירות מול חברת השילוח ,החל מהמועד בו התקבלה אצל הלקוח הודעת SMS מחברת השילוח אודות הימצאות המוצר ברשותה.  

2.9. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה באתר ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה והינו בנוסף למחיר המוצר.

2.10. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.

2.11. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, בית העסק  ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח למשתמש  במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,באחריות המשתמש  לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש. 

2.12. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת  האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי השימוש לעיל ולהלן.

2.13. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, בית העסק ייצור  קשר עם המשמש  והוא לא יחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, בית העסק לא יהא מחוייב במכירת המוצר, ולמשתמש  לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג ,'וזאת בכפוף לכך שבית העסק ישיב למשתמש  כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לבית העסק  ו/או יבטל את החיוב במידה ובוצע.

 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  • מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושו  הבלעדי של בית העסק והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לבית העסק באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לבית העסק לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים לפי העניין ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בית העסק .
  • אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של בית העסק מראש ובכתב.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של בית העסק מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של בית העסק, מכל סוג שהוא.
  • אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של בית העסק  מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה אם תינתן.
  • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו בית העסק , אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש במפורש ובכתב.
 2. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי בית העסק .

הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לבית העסק  שליטה על אתרי אינטרנט אלה. בית העסק לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. בית העסק אינו  מתחייב לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. בית העסק רשי, לפי שיקול דעתו  הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 1. התחייבות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין ,כדלקמן:

 • המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של בית העסק ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את בית העסק מכל אחריות בעניין זה;
 • המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את בית העסק בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לבית העסק בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.
 • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של בית העסק , במקרים בהם בית העסק יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות בית העסק על פי דין.  
 1. העדר אחריות
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית העסק לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית. בית העסק אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין בית העסק  אחראי לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
  • בית העסק אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 2. הדין ומקום השיפוט
  • תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  • היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם